تماس بگیرید

03132684233

محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
برچسب بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 2,020,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 1,948,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 1,943,000
برچسب باروکش سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 2,940,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 8 2,292,000
برچسب دایره قطر 2 بدون روکش
یک رو 2.3 * 2.3 1000 3 3,032,000
یک رو 2.3 * 2.3 1000 6 2,965,000
یک رو 2.3 * 2.3 1000 9 2,828,000
برچسب دایره قطر 2.5 بدون روکش
یک رو 2.8 * 2.8 1000 3 3,032,000
یک رو 2.8 * 2.8 1000 6 2,965,000
یک رو 2.8 * 2.8 1000 9 2,828,000
برچسب دایره قطر 3 بدون روکش
یک رو 3.3 * 3.3 1000 3 3,032,000
یک رو 3.3 * 3.3 1000 6 2,965,000
یک رو 3.3 * 3.3 1000 9 2,828,000
برچسب دایره قطر 3.5 بدون روکش
یک رو 3.8 * 3.8 1000 3 3,032,000
یک رو 3.8 * 3.8 1000 6 2,933,000
یک رو 3.8 * 3.8 1000 9 2,801,000
برچسب دایره قطر 4 بدون روکش
یک رو 4.3 * 4.3 1000 3 3,032,000
یک رو 4.3 * 4.3 1000 6 2,965,000
یک رو 4.3 * 4.3 1000 9 2,828,000
برچسب دایره قطر 4.5 بدون روکش
یک رو 4.8 * 4.8 1000 3 3,032,000
یک رو 4.8 * 4.8 1000 6 2,965,000
یک رو 4.8 * 4.8 1000 9 2,828,000
برچسب دایره قطر 5 بدون روکش
یک رو 5.3 * 5.3 1000 3 3,032,000
یک رو 5.3 * 5.3 1000 6 2,965,000
یک رو 5.3 * 5.3 1000 9 2,828,000
برچسب دایره قطر 5.5 بدون روکش
یک رو 5.8 * 5.8 1000 3 3,032,000
یک رو 5.8 * 5.8 1000 6 2,965,000
یک رو 5.8 * 5.8 1000 9 2,828,000
برچسب دایره قطر 6 بدون روکش
یک رو 6.3 * 6.3 1000 3 4,041,000
یک رو 6.3 * 6.3 1000 6 3,906,000
یک رو 6.3 * 6.3 1000 9 3,704,000
برچسب دایره قطر 6.5 بدون روکش
یک رو 6.8 * 6.8 1000 3 4,041,000
یک رو 6.8 * 6.8 1000 6 3,906,000
یک رو 6.8 * 6.8 1000 9 3,704,000
برچسب دایره قطر 7 بدون روکش
یک رو 7.3 * 7.3 1000 3 4,041,000
یک رو 7.3 * 7.3 1000 6 3,906,000
یک رو 7.3 * 7.3 1000 9 3,704,000
برچسب دایره قطر 7.5 بدون روکش
یک رو 7.8 * 7.8 1000 3 5,050,000
یک رو 7.8 * 7.8 1000 6 4,849,000
یک رو 7.8 * 7.8 1000 9 4,580,000
برچسب دایره قطر 8 بدون روکش
یک رو 8.3 * 8.3 1000 3 5,050,000
یک رو 8.3 * 8.3 1000 6 4,849,000
یک رو 8.3 * 8.3 1000 9 4,580,000
برچسب دایره قطر 8.5 بدون روکش
یک رو 8.8 * 8.8 1000 3 6,060,000
یک رو 8.8 * 8.8 1000 6 5,789,000
یک رو 8.8 * 8.8 1000 9 5,453,000
برچسب دایره قطر 9 بدون روکش
یک رو 9.3 * 9.3 1000 3 6,060,000
یک رو 9.3 * 9.3 1000 6 5,789,000
یک رو 9.3 * 9.3 1000 9 5,453,000
برچسب دایره قطر 9.5 بدون روکش
یک رو 9.8 * 9.8 1000 3 7,068,000
یک رو 9.8 * 9.8 1000 6 6,733,000
یک رو 9.8 * 9.8 1000 9 6,396,000
برچسب دایره قطر 10 بدون روکش
یک رو 10.3 * 10.3 1000 3 7,068,000
یک رو 10.3 * 10.3 1000 6 6,733,000
یک رو 10.3 * 10.3 1000 9 6,396,000
برچسب دایره قطر 10.5 بدون روکش
یک رو 10.8 * 10.8 1000 3 8,078,000
یک رو 10.8 * 10.8 1000 6 7,675,000
یک رو 10.8 * 10.8 1000 9 7,271,000
برچسب دایره قطر 11 بدون روکش
یک رو 11.3 * 11.3 1000 3 8,078,000
یک رو 11.3 * 11.3 1000 6 7,675,000
یک رو 11.3 * 11.3 1000 9 7,271,000
برچسب دایره قطر 11.5 بدون روکش
یک رو 11.8 * 11.8 1000 3 9,088,000
یک رو 11.8 * 11.8 1000 6 8,616,000
یک رو 11.8 * 11.8 1000 9 8,145,000
برچسب دایره قطر 12 بدون روکش
یک رو 12.3 * 12.3 1000 3 10,096,000
یک رو 12.3 * 12.3 1000 6 9,558,000
یک رو 12.3 * 12.3 1000 9 9,021,000
برچسب دایره قطر 12.5 بدون روکش
یک رو 12.8 * 12.8 1000 3 10,096,000
یک رو 12.8 * 12.8 1000 6 9,558,000
یک رو 12.8 * 12.8 1000 9 9,021,000
برچسب دایره قطر 13 بدون روکش
یک رو 13.2 * 13.2 1000 3 11,106,000
یک رو 13.2 * 13.2 1000 6 10,500,000
یک رو 13.2 * 13.2 1000 9 9,895,000
برچسب دایره قطر 13.5 بدون روکش
یک رو 13.8 * 13.8 1000 3 12,116,000
یک رو 13.8 * 13.8 1000 6 11,510,000
یک رو 13.8 * 13.8 1000 9 10,838,000
برچسب دایره قطر14 بدون روکش
یک رو 14.3 * 14.3 1000 3 12,116,000
یک رو 14.3 * 14.3 1000 6 11,510,000
یک رو 14.3 * 14.3 1000 9 10,838,000
برچسب دایره قطر 14.5 بدون روکش
یک رو 14.8 * 14.8 1000 3 13,124,000
یک رو 14.8 * 14.8 1000 6 12,451,000
یک رو 14.8 * 14.8 1000 9 11,711,000
برچسب دایره قطر 15 بدون روکش
یک رو 15.3 * 15.3 1000 3 14,133,000
یک رو 15.3 * 15.3 1000 6 13,393,000
یک رو 15.3 * 15.3 1000 9 12,587,000
برچسب باروکش سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 1000 16 3,368,000
برچسب دایره قطر 2 باروکش سلفون
یک رو 2.3 * 2.3 1000 6 3,099,000
یک رو 2.3 * 2.3 1000 11 2,965,000
برچسب دایره قطر 2.5 باروکش سلفون
یک رو 2.8 * 2.8 1000 6 3,099,000
یک رو 2.8 * 2.8 1000 11 2,965,000
برچسب دایره قطر 3 باروکش سلفون
یک رو 3.2 * 3.2 1000 6 3,099,000
یک رو 3.2 * 3.2 1000 11 2,933,000
برچسب دایره قطر 3.5 باروکش سلفون
یک رو 3.8 * 3.8 1000 6 3,068,000
یک رو 3.8 * 3.8 1000 11 2,933,000
برچسب دایره قطر 4 باروکش سلفون
یک رو 4.3 * 4.3 1000 6 3,068,000
یک رو 4.3 * 4.3 1000 11 2,933,000
برچسب دایره قطر 4.5 باروکش سلفون
یک رو 4.8 * 4.8 1000 6 3,068,000
یک رو 4.8 * 4.8 1000 11 2,933,000
برچسب دایره قطر 5 باروکش سلفون
یک رو 5.3 * 5.3 1000 6 3,068,000
یک رو 5.3 * 5.3 1000 11 2,933,000
برچسب دایره قطر 5.5 باروکش سلفون
یک رو 5.8 * 5.8 1000 6 3,068,000
یک رو 5.8 * 5.8 1000 11 2,933,000
برچسب دایره قطر 6 باروکش سلفون
یک رو 6.3 * 6.3 1000 6 4,175,000
یک رو 6.3 * 6.3 1000 11 3,974,000
برچسب دایره قطر 6.5 باروکش سلفون
یک رو 6.8 * 6.8 1000 6 4,175,000
یک رو 6.8 * 6.8 1000 11 3,974,000
برچسب دایره قطر 7 باروکش سلفون
یک رو 7.3 * 7.3 1000 6 4,175,000
یک رو 7.3 * 7.3 1000 11 3,974,000
برچسب دایره قطر 7.5 باروکش سلفون
یک رو 7.8 * 7.8 1000 6 5,184,000
یک رو 7.8 * 7.8 1000 11 4,914,000
برچسب دایره قطر 8 باروکش سلفون
یک رو 8.3 * 8.3 1000 6 5,184,000
یک رو 8.3 * 8.3 1000 11 4,914,000
برچسب دایره قطر 8.5 باروکش سلفون
یک رو 8.8 * 8.8 1000 6 6,194,000
یک رو 8.8 * 8.8 1000 11 5,857,000
برچسب دایره قطر 9 باروکش سلفون
یک رو 9.3 * 9.3 1000 6 6,194,000
یک رو 9.3 * 9.3 1000 11 5,857,000
برچسب دایره قطر 9.5 باروکش سلفون
یک رو 9.8 * 9.8 1000 6 7,271,000
یک رو 9.8 * 9.8 1000 11 6,866,000
برچسب دایره قطر 10 باروکش سلفون
یک رو 10.3 * 10.3 1000 6 7,271,000
یک رو 10.3 * 10.3 1000 11 6,866,000
برچسب دایره قطر 10.5 باروکش سلفون
یک رو 10.8 * 10.8 1000 6 8,280,000
یک رو 10.8 * 10.8 1000 11 7,810,000
برچسب دایره قطر 11 باروکش سلفون
یک رو 11.3 * 11.3 1000 6 8,280,000
یک رو 11.3 * 11.3 1000 11 7,810,000
برچسب دایره قطر 11.5 باروکش سلفون
یک رو 11.8 * 11.8 1000 6 9,264,000
یک رو 11.8 * 11.8 1000 11 8,730,000
برچسب دایره قطر 12 باروکش سلفون
یک رو 12.3 * 12.3 1000 6 10,262,000
یک رو 12.3 * 12.3 1000 11 9,664,000
برچسب دایره قطر 12.5 باروکش سلفون
یک رو 12.8 * 12.8 1000 6 10,262,000
یک رو 12.8 * 12.8 1000 11 9,664,000
برچسب دایره قطر 13 باروکش سلفون
یک رو 13.2 * 13.2 1000 6 11,263,000
یک رو 13.2 * 13.2 1000 11 10,596,000
برچسب شیشه ای خوانا ویزیتی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 8,451,000
برچسب شیشه ای ناخوانا ویزیتی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 8,451,000
برچسب متالایز
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 9,544,000
لیبل سی دی بی روکش
یک رو 13 * 13 1000 27 11,423,000

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید