تماس بگیرید

03132684233

محصول
راهنما طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
برچسب بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 3,521,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 2,315,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 2,309,000
برچسب باروکش سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 4 3,494,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 8 2,724,000
برچسب دایره قطر 2 بدون روکش
یک رو 2.3 * 2.3 1000 3 3,603,000
یک رو 2.3 * 2.3 1000 6 3,524,000
یک رو 2.3 * 2.3 1000 9 3,361,000
برچسب دایره قطر 2.5 بدون روکش
یک رو 2.8 * 2.8 1000 3 3,603,000
یک رو 2.8 * 2.8 1000 6 3,524,000
یک رو 2.8 * 2.8 1000 9 3,361,000
برچسب دایره قطر 3 بدون روکش
یک رو 3.3 * 3.3 1000 3 3,603,000
یک رو 3.3 * 3.3 1000 6 3,524,000
یک رو 3.3 * 3.3 1000 9 3,361,000
برچسب دایره قطر 3.5 بدون روکش
یک رو 3.8 * 3.8 1000 3 3,603,000
یک رو 3.8 * 3.8 1000 6 3,485,000
یک رو 3.8 * 3.8 1000 9 3,329,000
برچسب دایره قطر 4 بدون روکش
یک رو 4.3 * 4.3 1000 3 3,603,000
یک رو 4.3 * 4.3 1000 6 3,524,000
یک رو 4.3 * 4.3 1000 9 3,361,000
برچسب دایره قطر 4.5 بدون روکش
یک رو 4.8 * 4.8 1000 3 3,603,000
یک رو 4.8 * 4.8 1000 6 3,524,000
یک رو 4.8 * 4.8 1000 9 3,361,000
برچسب دایره قطر 5 بدون روکش
یک رو 5.3 * 5.3 1000 3 3,603,000
یک رو 5.3 * 5.3 1000 6 3,524,000
یک رو 5.3 * 5.3 1000 9 3,361,000
برچسب دایره قطر 5.5 بدون روکش
یک رو 5.8 * 5.8 1000 3 3,603,000
یک رو 5.8 * 5.8 1000 6 3,524,000
یک رو 5.8 * 5.8 1000 9 3,361,000
برچسب دایره قطر 6 بدون روکش
یک رو 6.3 * 6.3 1000 3 4,802,000
یک رو 6.3 * 6.3 1000 6 4,641,000
یک رو 6.3 * 6.3 1000 9 4,402,000
برچسب دایره قطر 6.5 بدون روکش
یک رو 6.8 * 6.8 1000 3 4,802,000
یک رو 6.8 * 6.8 1000 6 4,641,000
یک رو 6.8 * 6.8 1000 9 4,402,000
برچسب دایره قطر 7 بدون روکش
یک رو 7.3 * 7.3 1000 3 4,802,000
یک رو 7.3 * 7.3 1000 6 4,641,000
یک رو 7.3 * 7.3 1000 9 4,402,000
برچسب دایره قطر 7.5 بدون روکش
یک رو 7.8 * 7.8 1000 3 6,000,000
یک رو 7.8 * 7.8 1000 6 5,761,000
یک رو 7.8 * 7.8 1000 9 5,442,000
برچسب دایره قطر 8 بدون روکش
یک رو 8.3 * 8.3 1000 3 6,000,000
یک رو 8.3 * 8.3 1000 6 5,761,000
یک رو 8.3 * 8.3 1000 9 5,442,000
برچسب دایره قطر 8.5 بدون روکش
یک رو 8.8 * 8.8 1000 3 7,200,000
یک رو 8.8 * 8.8 1000 6 6,879,000
یک رو 8.8 * 8.8 1000 9 6,480,000
برچسب دایره قطر 9 بدون روکش
یک رو 9.3 * 9.3 1000 3 7,200,000
یک رو 9.3 * 9.3 1000 6 6,879,000
یک رو 9.3 * 9.3 1000 9 6,480,000
برچسب دایره قطر 9.5 بدون روکش
یک رو 9.8 * 9.8 1000 3 8,398,000
یک رو 9.8 * 9.8 1000 6 8,000,000
یک رو 9.8 * 9.8 1000 9 7,599,000
برچسب دایره قطر 10 بدون روکش
یک رو 10.3 * 10.3 1000 3 8,398,000
یک رو 10.3 * 10.3 1000 6 8,000,000
یک رو 10.3 * 10.3 1000 9 7,599,000
برچسب دایره قطر 10.5 بدون روکش
یک رو 10.8 * 10.8 1000 3 9,598,000
یک رو 10.8 * 10.8 1000 6 9,119,000
یک رو 10.8 * 10.8 1000 9 8,639,000
برچسب دایره قطر 11 بدون روکش
یک رو 11.3 * 11.3 1000 3 9,598,000
یک رو 11.3 * 11.3 1000 6 9,119,000
یک رو 11.3 * 11.3 1000 9 8,639,000
برچسب دایره قطر 11.5 بدون روکش
یک رو 11.8 * 11.8 1000 3 10,798,000
یک رو 11.8 * 11.8 1000 6 10,237,000
یک رو 11.8 * 11.8 1000 9 9,677,000
برچسب دایره قطر 12 بدون روکش
یک رو 12.3 * 12.3 1000 3 11,995,000
یک رو 12.3 * 12.3 1000 6 11,356,000
یک رو 12.3 * 12.3 1000 9 10,718,000
برچسب دایره قطر 12.5 بدون روکش
یک رو 12.8 * 12.8 1000 3 11,995,000
یک رو 12.8 * 12.8 1000 6 11,356,000
یک رو 12.8 * 12.8 1000 9 10,718,000
برچسب دایره قطر 13 بدون روکش
یک رو 13.2 * 13.2 1000 3 13,195,000
یک رو 13.2 * 13.2 1000 6 12,475,000
یک رو 13.2 * 13.2 1000 9 11,756,000
برچسب دایره قطر 13.5 بدون روکش
یک رو 13.8 * 13.8 1000 3 14,395,000
یک رو 13.8 * 13.8 1000 6 13,675,000
یک رو 13.8 * 13.8 1000 9 12,877,000
برچسب دایره قطر14 بدون روکش
یک رو 14.3 * 14.3 1000 3 14,395,000
یک رو 14.3 * 14.3 1000 6 13,675,000
یک رو 14.3 * 14.3 1000 9 12,877,000
برچسب دایره قطر 14.5 بدون روکش
یک رو 14.8 * 14.8 1000 3 15,592,000
یک رو 14.8 * 14.8 1000 6 14,793,000
یک رو 14.8 * 14.8 1000 9 13,913,000
برچسب دایره قطر 15 بدون روکش
یک رو 15.3 * 15.3 1000 3 16,791,000
یک رو 15.3 * 15.3 1000 6 15,912,000
یک رو 15.3 * 15.3 1000 9 14,954,000
برچسب باروکش سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 1000 16 4,002,000
برچسب دایره قطر 2 باروکش سلفون
یک رو 2.3 * 2.3 1000 6 3,682,000
یک رو 2.3 * 2.3 1000 11 3,524,000
برچسب دایره قطر 2.5 باروکش سلفون
یک رو 2.8 * 2.8 1000 6 3,682,000
یک رو 2.8 * 2.8 1000 11 3,524,000
برچسب دایره قطر 3 باروکش سلفون
یک رو 3.2 * 3.2 1000 6 3,682,000
یک رو 3.2 * 3.2 1000 11 3,485,000
برچسب دایره قطر 3.5 باروکش سلفون
یک رو 3.8 * 3.8 1000 6 3,646,000
یک رو 3.8 * 3.8 1000 11 3,485,000
برچسب دایره قطر 4 باروکش سلفون
یک رو 4.3 * 4.3 1000 6 3,646,000
یک رو 4.3 * 4.3 1000 11 3,485,000
برچسب دایره قطر 4.5 باروکش سلفون
یک رو 4.8 * 4.8 1000 6 3,646,000
یک رو 4.8 * 4.8 1000 11 3,485,000
برچسب دایره قطر 5 باروکش سلفون
یک رو 5.3 * 5.3 1000 6 3,646,000
یک رو 5.3 * 5.3 1000 11 3,485,000
برچسب دایره قطر 5.5 باروکش سلفون
یک رو 5.8 * 5.8 1000 6 3,646,000
یک رو 5.8 * 5.8 1000 11 3,485,000
برچسب دایره قطر 6 باروکش سلفون
یک رو 6.3 * 6.3 1000 6 4,960,000
یک رو 6.3 * 6.3 1000 11 4,722,000
برچسب دایره قطر 6.5 باروکش سلفون
یک رو 6.8 * 6.8 1000 6 4,960,000
یک رو 6.8 * 6.8 1000 11 4,722,000
برچسب دایره قطر 7 باروکش سلفون
یک رو 7.3 * 7.3 1000 6 4,960,000
یک رو 7.3 * 7.3 1000 11 4,722,000
برچسب دایره قطر 7.5 باروکش سلفون
یک رو 7.8 * 7.8 1000 6 6,159,000
یک رو 7.8 * 7.8 1000 11 5,839,000
برچسب دایره قطر 8 باروکش سلفون
یک رو 8.3 * 8.3 1000 6 6,159,000
یک رو 8.3 * 8.3 1000 11 5,839,000
برچسب دایره قطر 8.5 باروکش سلفون
یک رو 8.8 * 8.8 1000 6 7,360,000
یک رو 8.8 * 8.8 1000 11 6,959,000
برچسب دایره قطر 9 باروکش سلفون
یک رو 9.3 * 9.3 1000 6 7,360,000
یک رو 9.3 * 9.3 1000 11 6,959,000
برچسب دایره قطر 9.5 باروکش سلفون
یک رو 9.8 * 9.8 1000 6 8,639,000
یک رو 9.8 * 9.8 1000 11 8,158,000
برچسب دایره قطر 10 باروکش سلفون
یک رو 10.3 * 10.3 1000 6 8,639,000
یک رو 10.3 * 10.3 1000 11 8,158,000
برچسب دایره قطر 10.5 باروکش سلفون
یک رو 10.8 * 10.8 1000 6 9,838,000
یک رو 10.8 * 10.8 1000 11 9,279,000
برچسب دایره قطر 11 باروکش سلفون
یک رو 11.3 * 11.3 1000 6 9,838,000
یک رو 11.3 * 11.3 1000 11 9,279,000
برچسب دایره قطر 11.5 باروکش سلفون
یک رو 11.8 * 11.8 1000 6 11,007,000
یک رو 11.8 * 11.8 1000 11 10,372,000
برچسب دایره قطر 12 باروکش سلفون
یک رو 12.3 * 12.3 1000 6 12,192,000
یک رو 12.3 * 12.3 1000 11 11,482,000
برچسب دایره قطر 12.5 باروکش سلفون
یک رو 12.8 * 12.8 1000 6 12,192,000
یک رو 12.8 * 12.8 1000 11 11,482,000
برچسب دایره قطر 13 باروکش سلفون
یک رو 13.2 * 13.2 1000 6 13,382,000
یک رو 13.2 * 13.2 1000 11 12,589,000
برچسب شیشه ای خوانا ویزیتی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 10,041,000
برچسب شیشه ای ناخوانا ویزیتی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 10,041,000
برچسب متالایز
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 11,339,000
لیبل سی دی بی روکش
یک رو 13 * 13 1000 27 13,571,000

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید